ប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសដែលមានកំណើនប្រជាជនចាស់ជរាខ្លាំងជាងគេក្នុងពិភពលោក។ ទាក់ទងពីបច្ចេកវិទ្យា ក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្នែកថែទាំចាស់ជរា វិញគឺត្រូវបានសិក្សាស្រាវជ្រាវ យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ព្រមទាំងបង្កើតបាននូវគំនិតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយជាក់លាក់។ គំនិតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនោះគឺ ការគោរពចំពោះបុគ្គល និង ការជួយជាលក្ខណៈបុគ្គល។ ដែលនេះមានន័យថាគឺមិនមែនគ្រាន់តែមានជួយមើលថែចាស់ជរា ជាលក្ខណៈធម្មតាៗនោះទេ គឺជាការជួយជ្រោមជ្រែងដល់មនុស្សចាស់ជរា តាមវិធីសាស្រ្តផ្សេងៗដែលសមស្របទៅតាមបុគ្គល ដើម្បីអោយទទួលបាននូវសេចក្តីសុខ និងសុភមង្គល។ ហើយអ្វីជាមូលដ្ឋាននោះ គឺជាទឹកចិត្តដែលធ្វើផុសចេញពីចិត្ត ចំពោះដៃគូដែល បង្ហាញក្នុងរបៀបនៃ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងការមើលថែ។ សាលា និងផ្តល់ការអប់រំនូវ ចំណេះដឹងនៃភាសាជប៉ុន វប្បធ៌មនៃការមើលថែចាស់ជរា និងរបៀបប្រាស្រ័យទាក់ទងនៅពេលមើល ថែចាស់ជរា។

about_us

「和」:    ពាក្យសម្ដីរបស់聖徳太子(ព្រះរាជបុត្រាស៊ូតូកឹតៃស៊ិ)បានមានបន្ទូូលថា”ការរួបរួមសាមគ្គីគ្នាជារឿងដ៏ល្អប្រពៃ”។លើសពីនេះ「平和」មានន័យថា”សន្តិភាព”។ ដូច្នេះហើយទើបសាលាយើងខ្ញុំបានបញ្ជ្រាបខ្លឹមសារអត្ថន័យការតំហែទាំសុខភាពជាមួយនឹងភាសាជប៉ុនដោយយើងខ្ញុំមានការរំពឹងគិតថា”ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពសុខសាន្តទាំងអ្នកថែទាំគេនិងអ្នកដែលត្រូវបានគេថែទាំ”នៅពេលដែលប្រកបការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌល

តំហែទាំសុខភាពក្នុងប្រទេសជប៉ុនក៏ដូចជាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

school Image

「敬天愛人」ជាពាក្យសម្ដីរបស់西郷隆盛(លោកសៃហ្គូតាកាម៉ុរិ)ដែលបាននិយាយថា៖「敬天」 ដែលមានន័យថាការគោរពព្រះនិងទេវតា។ ហើយ「愛人」មានន័យថាមនុស្សមានមេត្តាធម៏។ គឺជាការតំណាលតៗគ្នាដែលរៀបរាប់អំពីជីវិតឬ គោលបំណងនៃការសិក្សាវិជ្ជាអ្វីមួយ។

CEO imgage

នាយកសាលា

កាស្សឹណារី មិសុណូ

Chairman, JC Educational Institute, Inc. Graduate School of Gerontology, J.F. Oberlin University

គោលដៅរបស់សាលាគឺ៖ 「和」និង 「敬天愛人」

រៀបរៀងគេហទំព័រដោយ 西尾真紀(http://makilink.com/works/4922.html)