វគ្គបន្តការសិក្សាអំពីជំនាញថែទាំសុខភាពនៅសាលាជំនាញ្ញឬសាលាកលវិទ្យាល័យនៅប្រទេសជប៉ុនហព្រមទាំងទទួលបាននូវសញ្ញប័ត្រជាផ្លូវការពីរដ្ឋស្របពេលដែលបញ្ចប់ការសិក្សាផងដែរ។ ហើយបន្ទាប់ពីនោះមក អាចធ្វើការនៅមជ្ឍមណ្ឌលថែទាំសុខភាព ដូចជនជាតិជប៉ុនដែរ។ នៅថ្ងៃអនាគតពេលមាតុភូមិនិវត្តន៍មកកាន់ស្រុកកំណើតវិញក៏អាចចូលបម្រើការងារខាងផ្នែកសុខុមាលភាព

(កិច្ចការសង្គ្រោះសង្គម)ក៏ដូចជាតំហែទាំសុខភាពផងដែរ។

Frist Image the course study

គឺជាវគ្គសិក្សាសំរាប់អ្នកដែលមានគោលបំណង ធ្វេីការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និង អ្នកដែលចង់ធ្វេីការនៅជប៉ុនជាអ្នកជំនាញមេីលថែទាំ។ ក្នុងវគ្គសិក្សានេះពី 6ខែ ដល់ 12ខែ សាលាមានគោលដៅអោយសិស្សអាចចេះភាសាជប៉ុនកំរិត N4 បាន។ ចំពោះអ្នកដែលមានគោលបំណងធ្វើការដូចជា ផ្នែកកសិកម្ម វិស្វករសំណង់ កាត់ដេរក៏អាចរៀននៅក្នុងវគ្គនេះបានដែរ

Frist Image the course study

គឺជាវគ្គដែលផ្តោតទៅលើការបន្តការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន សម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ចេះភាសាជប៉ុនសោះ។

Frist Image the course study
course table